Hỗ trợ bán nhà: 0987.23.1102

Điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập vào nội dung của Nhamatpho.info (sau đây gọi là Website) bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và cũng chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định áp dụng.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giả hoặc thao túng, làm sai lệch nội dung, thông tin có sẵn trên website hoặc làm giảm hiệu suất hoạt động của website.

Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của website hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo vệ của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn tin rằng có trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm cả phí pháp luật phát sinh từ bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối bằng bất kỳ phương pháp nào dù là trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, biểu trưng, ​​văn bản và các thông tin khác là tài sản của nhamatpho.info (trừ khi có quy định khác).

Khước từ

Mặc dù chúng tôi cố gắng đăng tải những thông tin được trình bày trên website của chúng tôi một cách chính xác nhất và cố gắng cập nhật liên tục, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy có thể hơi cũ.

nhamatpho.info có quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện nói trên.